معرفت و شناخت نسبت به ثامن الحجج را جهاني كنيم

معرفت و شناخت نسبت به ثامن الحجج علي بن موسي الرضا عليه السلام را جهاني كنيم و در دسترس شيفتگان آن حضرت در سراسر جهان قرار دهيم

معرفت و شناخت نسبت به ثامن الحجج را جهاني كنيم