سرور ۸ هاردي

 اين نسخه تركيبي شامل اطلاعات ۱۶ مجموعه است كه بطور يكجا در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد. حجم اطلاعات آن ۸.۵ ترا بايت است و در يك سرور ۸ هاردي تجميع و ارائه مي شود.

سرور 8 هاردي