روند فعلي طرح سايت جامع قرآن كريم از زبان مدير عامل

با توجه به نظر كارشناسان، در جمهوري اسلامي، سايت جامعي كه به صورت فراگير مباحث مطرح شده در طرح را دربرداشته باشد، تاكنون راه اندازي نشده است، محققان و پژوهشگران قرآني و تشنهگان كوثر الهي ضمن استقبال از طرح سايت جامع قرآن كريم, نسب به راه اندازي آن تأكيد كرده اند.

روند فعلي طرح سايت جامع قرآن كريم از زبان مدير عامل