حضور مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن در دهمين نمايشگاه قرآن و عترت

مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن علاوه بر رونمايي از طرح جامع قرآن كريم، از نسخه ي تسنيم نيز رونمايي به عمل مي آورد.

حضور مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن در دهمين نمايشگاه قرآن و عترت