انعكاس خبر رونمايي از مجموعه ي عظيم تسنيم در رسانه هاي خبري

خبر رونمائي از مجموعه عظيم تسنيم در دهمين نمايشگاه قرآن و عترت، در بسياري از خبرگزاري ها منتشر شد.

انعكاس خبر رونمايي از مجموعه ي عظيم تسنيم در رسانه هاي خبري