انتشار محتواي ديجيتال مبتني بر حامل

کليه پديدآورندگان نرم افزار و توليد كنندگان بسته هاي نرم افزاري براي دريافت گواهي ثبت، نشر و يا تکثير نرم افزارهاي خود مي توانند با مراجعه به مؤسسه فرهنگي پژوهشي صبح روشن نسبت به دريافت مجوز اقدام نمايند و از امتياز آن بهرمند شوند.

انتشار محتواي ديجيتال مبتني بر حامل  دريافت گواهي ثبت، نشر و يا تکثير نرم افزارها