آگهي تأسيس مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن در روزنامه رسمي

موسسه فوق در تاريخ ۲۹/۱/۹۱ تحت شماره ۳۲۱۵ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۶۴۹۷۱۰ در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ ۲۹/۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه آن جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمي آگهي مي‌شود.

آگهي تأسيس مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت صبح روشن در روزنامه رسمي