طرح سايت جامع قرآن كريم ويرايش دوم

خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

طرح سايت جامع قرآن كريم

از تمامي علماي اعلام و فرزندان قرآن و دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسي كه تبيان كل شي است و صادر از مقام جمع الهي به قلب نور اول و ظهور جمع الجمع تابيده است غفلت نفرمايند.

طرح سايت جامع قرآن كريم در يك نگاه

خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

طرح سايت جامع قرآن كريم